Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2014

mru-mru


Pulp Fiction (1994) (via normasjeanes)


Reposted frompannakojot pannakojot viaamlady amlady
mru-mru

Użyłaś 32 razy ”dotykać” oraz 81 razy ”pragnę”, ale tylko 8 razy ”boję się”. Sprawdziłem to, używając programu Word, więc pomyłka nie wchodzi w rachubę. Policzyłem właśnie te słowa, bo o nich myślę bowiem ostatnio najczęściej. Wyszło mi, że ponad 10 razy bardziej pragniesz, niż się boisz. Chociaż to tylko statystyka, poczułem się uspokojony. Statystyka nie kłamie, kłamią jedynie statyści.

— J.L. Wiśniewski ”Samotność w sieci”
Reposted frompuella puella viakatastrofo katastrofo
mru-mru
4171 f60f
Reposted fromkarahippie karahippie viakatastrofo katastrofo
1440 8d67 500

toolers:

whenever i get stressed out, i think about this picture and become this dog

Reposted fromconejiito conejiito viakatastrofo katastrofo
mru-mru

January 29 2014

mru-mru
mru-mru
Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę
— Marek Hłasko "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapuella13 puella13
mru-mru
Przer­wij na chwilę pi­sanie wier­szy, ma­lowa­nie ob­razów, roz­mo­wy o sur­realiz­mie, zas­tanów się nap­rzód czy to czy to cię nie nudzi, sprawdź, czy to wszystko jest dla ciebie ta­kie ważne, po­myśl, czy nie będziesz bar­dziej auten­tyczny, swo­bod­ny i twórczy lekceważąc bogi, do których się modlisz.
— Witold Gombrowicz
mru-mru
  W ciągu minuty tyle może się wydarzyć. To lub tamto. Trochę tego i trochę tamtego. Lub całe tamto i nic tego. Ponieważ ty decydujesz co jest ważne, to czy tamto.
— Krystyna Janda
Reposted fromIriss Iriss viapuella13 puella13
mru-mru
2872 2baf
Reposted fromAgnese Agnese viapuella13 puella13

January 26 2014

mru-mru
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viapuella13 puella13
mru-mru
Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem że przycichła w niebie
Mówię do niej:
- Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
- Kocham ciebie
— Jan Twardowski
Reposted fromlightyears lightyears viapuella13 puella13
mru-mru
4279 0a97
Reposted fromfelicka felicka viakatastrofo katastrofo
mru-mru
mru-mru
6335 300a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapuella13 puella13
mru-mru
5497 c331 500
mru-mru
mru-mru
- A niech sobie gadają - odparła. - My wiemy, że to nieprawda.
— Sto lat samotności, Gabriel García Márquez
Reposted fromhirondelle hirondelle viapuella13 puella13
1188 3ca7

our-amazing-world:

Zlot Caves, Serbia Amazing World

Reposted fromHowyadoin Howyadoin viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl