Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2014

mru-mru
Reposted fromMoonTide MoonTide viabufka bufka
mru-mru
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viajunk junk
mru-mru
Reposted fromkostuchna kostuchna viapuella13 puella13
mru-mru
Reposted fromkonwalia konwalia viapuella13 puella13
mru-mru

February 23 2014

February 06 2014

mru-mru
0068 3c28
Reposted fromgretzky gretzky viaharmony harmony
mru-mru
6291 a1f2
Reposted fromepidemic epidemic
mru-mru
Mamy, jak widzę, trzy problemy (...) Po pierwsze, wszyscy za bardzo wyrośliśmy. Tylko dzieci mogę polecieć do Nibylandii.(...) Po drugie, nie umiemy już latać, jak kiedyś (...) A po trzecie, abyśmy mogli polecieć potrzebujemy pyłku ze skrzydeł wróżki.
— Peter Pan
Reposted fromepidemic epidemic
mru-mru
3167 5e10
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamarlylee marlylee
9317 a3e3
Reposted fromFilletLaBoeuf FilletLaBoeuf viakatastrofo katastrofo
mru-mru
Reposted frompanimruk panimruk viasentymenty sentymenty
mru-mru
Reposted fromlouve louve
mru-mru
6438 b694 500
Reposted fromoktawka oktawka viaardnaskela ardnaskela
mru-mru
zacałuję cię dziś na śmierć
(...)
już nie chcę nic poza tobą
— Witkacy
mru-mru
Płaczę. Idę ulicą i płaczę. Łzy mi wchodzą do ust. A taki byłem wesoły nie tak dawno, tak sobie szedłem w podskokach wesoło. A teraz płaczę
— Edward Stachura
Reposted fromohshit ohshit viabufka bufka
mru-mru
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Wuj Truj, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromannika annika viabufka bufka
8815 0213 500
A woman surveys a treacherous mountain pass in the Pyrenees of France, 1956  -  Photograph by Justin Locke, National Geographic (via)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabufka bufka
mru-mru

THE 15 CRAZIEST THINGS IN NATURE YOU WON’T BELIEVE ACTUALLY EXIST

1. Volcanic lightning aka “dirty thunderstorms.”2. Frozen air bubbles in Abraham Lake.


3. Underground natural springs in Mexico.


4. Giant crystal cave in Nacia, Mexico.


5. Shimmering shores of Vaadhoo, Maldives.


6. Reflective salt flats in Bolivia.


7. Light pillars over Moscow.


8. Natural salt water fountain off the coast of Oregon.


9. Beautiful sandstone formations in Arizona.


10. Rainbow Eucalyptus trees in Kailua, Hawaii.

>
11. The Blood Falls in Antartica.


12. Spiderweb cocooned trees in Pakistan.13. Giant clouds over Beijing.14. The underwater forest of Lake Kaindy.15. Lake Hillier, Australia


Reposted fromxal xal viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl